Ministry of Taxes (Administrative penalties)(other payments) - in Baku via the Internet | EPUL
  1. Home page
  2. >

  3. Penalties
  4. >

  5. Ministry of Taxes (Administrative penalties)(other payments)

Vergilər Nazirliyi (Inzibati cərimə ödənişləri)(başqa ödənişlər) | Pay online

Info!

Commission 0.5%. Min 0.40 AZN. When paying with an wallet, the commission is 0.4%. Min 0.40 AZN.